ระบบจองห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม สำนักหอสมุด
(English version click!!!)

ข้อกำหนดและระเบียบในการใช้ห้องศึกษาเดี่ยว - กลุ่ม สำนักหอสมุด

 1. ให้บริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีผู้ใช้ (account) ของเครือข่าย nontri แล้วเท่านั้น ถ้าไม่มีสามารถติดต่อขอรับ account ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันและเวลาราชการ
 3. ผู้ใช้บริการสามารถจองล่วงหน้าได้ 3 วัน และไม่เกิน 3 คาบ (1 คาบ = 1 ชั่วโมง )
 4. ให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์  วันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 – 19.30 น. 
  วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.30-18.30 น.  วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11.30-18.30 น. 
 5. ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยันการใช้ห้องที่จองไว้และติดต่อขอรับกุญแจห้องจากเจ้าหน้าที่ภายใน 10 นาทีของคาบเวลานั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และระบบจะเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ (black list) เมื่อครบสามครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องศึกษาฯ เป็นเวลา 7 วัน กรณีใช้ต่อเนื่อง ชม.ถัดไปเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการใช้ให้ โดยสามารถติดต่อขอรับกุญแจดังนี้
  5.1) ห้อง G1-G5 ,R1-R7,S8-S17,M18-M22 ติดต่อเคาน์เตอร์บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
  5.2) ห้อง C1-C22 ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
 6. ผู้ติดต่อขอรับกุญแจห้องศึกษาฯ กับบัตรประจำตัวของผู้จอง กับaccount ที่จองใช้ห้องศึกษาฯ ต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 7. ห้องศึกษาเดี่ยว สามารถเข้าใช้ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
 8. ห้องศึกษากลุ่มย่อย สามารถเข้าใช้ได้ 2-4 คน (งดใช้เสียง)
 9. ห้องศึกษากลุ่ม จะสามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 10. กรุณาคืนกุญแจให้ตรงเวลา หากคืนเกินกำหนดเวลาส่ง ปรับ ชั่วโมงละ 30 บาท
 11. ห้าม! ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 12. ห้าม! นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานภายในห้องศึกษาฯ โดยเด็ดขาด
 13. ห้าม! นำกุญแจออกนอกสำนักหอสมุด โดยเด็ดขาด
 14. กรุณาแลกบัตรและฝากกุญแจที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนกุญแจทุกครั้ง ก่อนออกนอกสำนักหอสมุด
 15. กรุณาอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในห้อง หากสูญหาย สำนักหอสมุดจะไม่รับผิดชอบ
 16. กรณีทำกุญแจห้องชำรุดหรือสูญหาย ต้องเสียค่าปรับ 100 บาท
 17. กรณีที่มีการทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่มได้ ตามความเหมาะสม

วิธีการจองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว - กลุ่ม อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

 1. ผู้ใช้บริการสามารถจองการใช้ห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่อยู่ภายในเครือข่าย nontri
 2. เข้าหน้าเว็บระบบการจองห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด โดยไปที่
  URL: http://resource.lib.ku.ac.th/room_reserve/index.php
 3. หน้าจอแรกของระบบบริการจองห้องศึกษาฯ จะปรากฎตารางการจอง โดยแบ่งเป็นคาบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละคาบ จะปรากฏสถานะของการจอง มีความหมายดังนี้

     = ว่าง / สามารถจองได้                         = ไม่ว่าง / จองแล้ว                       = ยืนยันการใช้แล้ว                .                                                         
 4. เลือกวันที่ต้องการ (สามารถจองล่วงหน้าได้ 3 วัน) แล้วกดปุ่ม Submit ดังนี้

  ห้อง R1 - R7           ห้องศึกษาเดี่ยว สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มก.           
  ห้อง S8 - S17         ห้องศึกษาเดี่ยว สำหรับนิสิตปริญญาตรี 
  ห้อง M18 - M22       ห้องศึกษากลุ่มย่อย งดส่งเสียงดัง
  ห้อง G1-G5             ห้องศึกษากลุ่ม
  ห้อง C1-C22       ห้องศึกษาเดี่ยวชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำหรับนิสิตปริญญาตรี โท เอก อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มก.

  คลิกเลือกวันที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือกคาบที่ต้องการ เวลาที่ต้องการ เฉพาะคาบเวลาที่ว่าง (แสดงสถานะเป็นสีเขียวและมีคำว่า free อยู่ภายใน)
 1. ใส่ บัญชีผู้ใช้ (account) ของเครือข่าย nontri และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Submit
 2. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งสถานะการจอง จากนั้นให้คลิก Link เพื่อกลับไปยังหน้าแรก ในกรณีที่การจองสำเร็จ เมื่อกลับไปยังหน้าแรกจะพบว่าคาบเวลาดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงและมีชื่อ account ของผู้จองแสดงอยู่ภายใน
 3. ผู้ใช้บริการที่ได้จองห้องไว้ จะต้องทำการยืนยันการใช้ห้องด้วยตนเองโดยคลิกที่คาบเวลาที่จองไว้ แล้วใส่รหัสผ่านและกดปุ่ม confirm จากนั้นคลิก Link เพื่อกลับไปยังหน้าแรก ในกรณีที่การยืนยันสำเร็จ เมื่อกลับไปยังหน้าแรกจะพบว่าคาบเวลาดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นสีฟ้าและมีชื่อ account ของผู้ใช้แสดงอยู่ภายใน
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องมาติดต่อขอรับกุญแจห้องศึกษาฯ จากเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 อาคารช่วงฯ ตามระเบียบที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้จองใช้เท่านั้น
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องมาคืนกุญแจก่อนหมดเวลา

การยกเลิกการจองห้อง ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการจองห้องได้ก่อน 15 นาทีของคาบเวลาที่ได้จองไว้ โดยคลิกที่คาบเวลาที่ได้จองไว้ และเมื่อปรากฎชื่อ account ของผู้ใช้ ให้ใส่รหัสผ่านแล้วกดปุ่ม Cancel จากนั้นคลิก Link เพื่อกลับไปยังหน้าแรก ในกรณีที่การยกเลิกสำเร็จ เมื่อกลับไปยังหน้าแรกจะพบว่าคาบเวลาดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวและมีคำว่า free อยู่ภายใน
การยืนยันการจอง ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในสำนักหอสมุดทำการยืนยันการใช้ภายใน 15 นาทีของคาบเวลาจอง หากเกิน 15 นาทีผู้ใช้ไม่ทำการยืนยันการจองระบบจะตัดสิทธิการใช้งานในคาบเวลาที่จองไว้แต่ไม่ทำการยืนยันการจอง
การเปลี่ยนแปลงการจองห้อง ผู้ใช้บริการที่จองห้องไว้แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงห้อง หรือ วัน เวลา ใหม่ สามารถทำได้โดยยกเลิกการจองเดิมแล้วทำการจองใหม่

หมายเหตุ

- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบจอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ โดยขึ้นอยู่กับห้องที่จองไว้ว่าอยู่ในพื้นที่ของอาคารใด
- ผู้ใช้บริการที่จองและยืนยันการใช้ห้องแล้วสามารถจองต่อได้ทันที โดยรวมแล้วไม่เกิน 3 คาบ
- ช่วงเวลาการให้บริการห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาการให้บริการของห้องสมุด

>> เข้าสู่ระบบจองห้องศึกษาเดี่ยว-กลุ่ม